بعضی ها وقتی صحبت از انوع مختلف ریکی می شود گیج می شوند. زیرا گمان می کنند ریکی آن است که دکتر میکائو اوسویی، انتقال داده است و هر روش شفابخشی دیگر، باید نامی دیگر داشته باشد. زمانی که تکنیک شفابخشی به دکتر اوسویی داده شد، واژه ریکی در ژاپن معمول بود. دکتر اوسویی تکنیک خود را ریکی ننامید او آن را اوسویی ریکی ریوهو نامید، تا مردم بفهمند که روش ریکی او، یک روش ریکی منحصر به فرد است. با منتقل شدن روشهای شفابخشی دیگری که مشابه اوسویی ریکی ریوهو هستند، اما ارتعاشها و تاثیرات متفاوت دارند، مشخص شده است که اینک مجموعه بزرگی از روشهای شفابخشی را می توان به درستی، ریکی نامید.

با در نظر داشتن این موضوع، چگونه می توان گفت چه چیز تکنیک ریکی هست یا نیست؟ با تحلیل ریکی ای که به دکتر اوسویی داده شد، چهار ویژگی خاص را درمی یابیم که گروه تکنیکهای شفابخشی را که به درستی “ریکی” نامیده می شوند، مشخص می کنند. این چهار ویژگی را می توان به شرح زیر تعریف کرد:

۱- توانایی دادن ریکی، پس از دریافت یک همسویی پدید می آید و نه از طریق پرورش توانایی در طول زمان و با مراقبه یا تمرینهای دیگر.
۲- تمام تکنیکهای ریکی، بخشی از یک تبار هستند، بدین معنی که این تکنیک همسویی از استاد به شاگرد منتقل شده است و نخستین شخص در این تبار فردی است که نخستین بار کانال انتقال شده است.
۳- ریکی نیازی به هدایت انرژی با ذهن ندارد، زیرا ریکی را قدرت برتری هدایت می کند که می داند ریکی باید چه ارتعاش یا ترکیبی از ارتعاشها را داشته باشد و چگونه عمل کند.
۴- ریکی هیچ آسیبی نمی رساند.
اگر یک روش درمان این چهار ویژگی را داشته باشد، می توان آن را یک تکنیک ریکی دانست.

 

کتاب راه ریکی بخش تاریخ ریکی
نوشته ویلیام لی رند ترجمه شایان معین

najme.eshghi.coach's profile picture