مارکرها یا نشانگرهای ارزیابی، شاخصهایی هستند که ارزیاب جلسه کوچینگ، آموزش دیده تا آنها را گوش کند و مشخص کند کدام شایستگی های اصلی ICF در یک مکالمه کوچینگی ضبط شده، تا چه اندازه مشهود است. مارکرهایی که در ادامه می بینید، رفتارهایی هستند که نشان دهنده صلاحیت ها یا شایستگی های اصلی در مکالمه کوچینگی در سطح کوچ دارای تاییدیه PCC هستند. این مارکرها، از فرآیند ارزیابی عملکرد که منصفانه، سازگار، معتبر، قابل اعتماد، تکرارپذیر و قابل دفاع هستند، پیشتیبانی می کنند.

پی سی سی مارکرها، همچنین از کوچ ها، مدرسین کوچینگ و منتور-کوچ ها در شناسایی زمینه هایی برای رشد و توسعه مهارت در کوچینگ در سطح PCC، حمایت می کنند. با این حال، مارکرها همیشه لازم است در زمینه توسعه شایستگی های اصلی، مورد استفاده قرار بگیرند. **پی سی سی مارکرها، نباید به عنوان یک چک لیست به صورت فرمول وار برای گذراندن ارزیابی عملکرد پی سی سی مورد استفاده قرار بگیرند. **

مدل به روز شده ی شایستگی های اصلی آی سی اف در نوامبر ۲۰۱۹ منتشر شد و این اولین به روز رسانی آن از زمان ایجادش در سال ۱۹۹۸ است. شایستگی های اساسی به روز شده در برنامه های درسی دارای اعتبارنامه مدرسی کوچینگ آی سی اف، از ژانویه ۲۰۲۱ ادغام شده اند. متعاقبا در اکتبر ۲۰۲۰، آی سی اف پی سی سی مارکرهای به روز شده را منتشر کرد که با صلاحیت های اصلی کوچینگ به روز شده، مطابقت دارند. پی سی سی مارکرهای به روز شده برای اهداف ارزیابی سنجش اعتبار عملکرد در اواخر سال ۲۰۲۱ و ابتدای سال ۲۰۲۲ اعمال خواهند شد. تا زمان ذکر شده، از همین پی سی سی مارکرها استفاده می شود.

در زیر پی سی سی مارکرهای به روز شده را مشاهده می کنید. این نشانگرها از تعداد ۴۷ تا در نسخه قبلی، به ۳۷ مارکر ساده شده اند. همینطور برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه شایستگی های اصلی کوچینگ نیز رجوع کنید.

پی سی سی مارکرها ی به روز شده بر اساس هشت شایستگی کوچینگ

شایستگی ۱ : رعایت اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه ای

آشنایی با منشور اخلاقی ICF و کاربرد آن برای تمامی سطوح کوچینگ الزامی است. کاندیداهای موفق PCC، کوچینگی را نمایش خواهند داد که با منشور اخلاقی ICF مطابقت دارد و در نقش کوچ ثابت خواهد ماند.

شایستگی ۲: داشتن طرز تفکر کوچینگ Coaching Mindset

داشتن طرز تفکر کوچینگی که باز، کنجکاوانه، منعطف و مراجع محور است. داشتن این طرز تفکر فرآیندی است که مستلزم یادگیری و توسعه مداوم، ایجاد تمرینات تاملی و آماده شدن برای جلسات کوچینگ است. این عناصر در طول مسیر حرفه ای یک کوچ اتفاق می افتند و نمی توان آنها را در یک لحظه از زمان به طور کامل از آن خود کرد. با این حال، عناصر خاصی از این شایستگی، می توانند در یک مکالمه ی کوچینگی نشان داده شوند. این رفتارهای خاص از طریق PCC مارکرهای زیر بیان و ارزیابی می شوند:

۴.۱, ۴.۳, ۴.۴, ۵.۱, ۵.۲, ۵.۳, ۵.۴, ۶.۱, ۶.۵, ۷.۱ و ۷.۵.

همانند دیگر حوزه های شایستگی، حداقل تعدادی از این مارکرها باید نشان داده شوند تا ارزیابی عملکرد PCC با موفقیت پشت سر گذاشته شود. تمام عناصر این صلاحیت نیز، در ارزیابی کتبی برای اعتبارنامه ICF (ارزیابی دانش کوچ) مورد سنجش قرار می گیرند.

شایستگی ۳: توافق را ایجاد و حفظ می کند.

۳.۱: کوچ با مراجع مشارکت می کند تا آنچه را که مراجع می خواهد در این جلسه به آن برسد، شناسایی یا مجددا تایید کند.

۳.۲: کوچ با مراجع مشارکت می کند تا معیار(های) موفقیت را برای آنچه مراجع می خواهد در این جلسه به انجام برساند، تعریف یا دوباره تایید کند.

۳.۳: کوچ در مورد چیزی که مراجع می خواهد در این جلسه به انجام برساند پرسش و اکتشاف می کند تا آنچه برای مراجع مهم یا معنادار است را بداند.

۳.۴: کوچ با مراجع مشارکت می کند تا مشخص کند مراجع معتقد است به چه نشانی و آدرسی نیاز دارد تا به آنچه می خواهد در این جلسه برسد.

شایستگی ۴: به دست آوردن و توسعه اعتماد و امنیت

۴.۱: استعدادها، بینش و کار منحصر به فرد مراجع در فرآیند کوچینگ تصدیق می کند و محترم می شمارد.

۴.۲: کوچ حمایت، همدلی و نگرانی (از حیث اهمیت دادن) نسبت به مراجع نشان می دهد.

۴.۳: کوچ ابراز احساسات مراجع، ادراکات، نگرانی ها، باورها یا پیشنهادات او را تصدیق و حمایت می کند.

۴.۴: کوچ اینگونه با مراجع مشارکت می کند که او را دعوت می کند تا به همکاریها و سهم کوچ در هر صورتی پاسخ بدهد و

پاسخ مراجع را می پذیرد.

شایستگی ۵ : کوچ حضور را در جلسه حفظ می کند

۵.۱: کوچ در پاسخ به کل شخص مراجع، (چه کسی) عمل می کند.

۵.۲: کوچ در پاسخ به آنچه مراجع می خواهد در این جلسه به آن دست یابد، عمل می کند. (چه چیزی)

۵.۳: کوچ با حمایت از مراجع برای اینکه مراجع انتخاب کند چه چیزی در این جلسه اتفاق بیفتد، با او مشارکت می کند.

۵.۴: کوچ برای بیشتر آموختن راجع به مراجع، نسبت به او کنجکاوی نشان می دهد.

۵.۵: کوچ زمانی را برای سکوت، توقف یا تامل در نظر می گیرد.

شایستگی ۶: فعالانه گوش می دهد

۶.۱: سوالات و مشاهدات کوچ با استفاده از آنچه که راجع به کیستی مراجع یا شرایط او آموخته است، مشخص می شود.

۶.۲: کوچ راجع به کلماتی که مراجع استفاده می کند، پرسشگری و کنجکاوی می کند.

۶.۳: کوچ احساسات مراجع را مورد تحقیق و اکتشاف قرار می دهد.

۶.۴: کوچ تغییرات انرژی مراجع، نشانه های غیر کلامی یا سایر رفتارهای او را کاوش می کند.

۶.۵: کوچ راجع به اینکه مراجع در حال حاضر چگونه خودش و دنیایش را ادراک می کند، پرسشگری می کند.

۶.۶: کوچ به مراجع این امکان را می دهد که صحبتش را بدون وقفه کامل کند، مگر اینکه هدف کوچینگ مشخص شده ای برای این کار وجود داشته باشد.

۶.۷: کوچ به شکل مختصر آنچه را که مراجع در موردش گفتگو کرده، خلاصه می کند یا بازتاب می دهد تا از شفافیت و درک مراجع، اطمینان حاصل کند.

شایستگی ۷: برانگیختن آگاهی

۷.۱: کوچ سوالاتی در مورد مراجع، مثلا: طرز فکر فعلیش، احساسات، ارزشها، نیازها، خواسته ها، باورها و رفتارش می پرسد.

۷.۲: کوچ سوالاتی از مراجع می پرسد که به او کمک کند، ورای تفکر و احساس فعلیش را کاوش کند تا راههای تفکر و احساس راجع به خودش را نوسازی کند یا گسترش دهد. (کیستی مراجع)

۷.۳: کوچ سوالاتی از مراجع می پرسد که به او کمک کند، ورای تفکر و احساس فعلیش را کاوش کند تا راههای تفکر و احساس راجع به شرایطش را نوسازی کند یا گسترش دهد. (چیستی یا مساله مراجع)

۷.۴: کوچ از مراجع پرسش می کند که او را یاری دهد تا ورای تفکر، احساس و رفتارش نسبت به نتیجه ای را که خواهان آن است، اکتشاف کند.

۷.۵: کوچ مشاهدات، شهودها، نظرات، افکار و احساسات خود را با مراجع “بدون وابستگی” به اشتراک می گذارد و مراجع را از طریق دعوت لفظی و  یا و صدایی، دعوت به اکتشاف می کند.

۷.۶: کوچ سوالات واضح، مستقیم، عمدتا باز، یکی یکی و با سرعت مناسبی از مراجع می پرسد تا به او امکان تفکر، احساس یا تامل را بدهد.

۷.۷: کوچ از زبانی استفاده می کند که به طور کلی واضح و مختصر است.

۷.۸: کوچ به مراجع این امکان را می دهد که مراجع بیشتر صحبت کند.

شایستگی ۸: رشد مراجع را تسهیل می کند

۸.۱: کوچ از مراجع دعوت می کند یا به او این امکان را می دهد که پیشرفت به سوی آنچه که مراجع می خواهد در این جلسه به آن دست یابد را مورد کاوش قرار داد.

۸:۲: کوچ از مراجع دعوت می کند که مراجع آموزه هایش را در این جلسه در مورد خودش بیان کند یا مورد اکتشاف قرار دهد. (کیستی مراجع)

۸.۳: کوچ از مراجع دعوت می کند که مراجع آموزه هایش را در این جلسه در مورد شرایطشان بیان کند یا مورد کاوش قرار دهد. (چیستی یا مساله مراجع)

۸.۴: کوچ از مراجع دعوت می کند تا نحوه استفاده از آموزه جدید از این جلسه کوچینگ را در نظر بگیرد.

۸.۵: کوچ با مراجع برای طراحی تفکر، تامل یا عمل پس از جلسه، همکاری می کند.

۸.۶: کوچ با مراجع مشارکت می کند تا در نظر بگیرند چگونه رو به جلو حرکت کنند؛ از جمله منابع، پشتیبانی و موانع احتمالی.

۸.۷: کوچ با مراجع همکاری می کند تا بهترین روشهای مسئولیت پذیری یا پاسخگویی را برای خود طراحی کند.

۸.۸: کوچ پیشرفت و یادگیری مراجع را جشن می گیرد.

۸.۹: کوچ در مورد نحوه تکمیل این جلسه با مراجع، مشارکت می کند.

ترجمه نجمه عشقی از
PCC MARKERS

نجمه عشقی Najme Eshghi
نویسنده، مترجم، کوچ حرفه ای،مدرس ریکی

نجمه عشقی Najme Eshghi
پیج اینستاگرام:
@najme.eshghi.coach
@reiki.najme.eshghi