ارتباط میان احساسات معنوی و ارگاسم جسمی هنوز هم در زن امروزی روشن است. برانگیختگی معنوی [و روحی] برای مثال با [شنیدن] موسیقی، می تواند به قدری شدید باشد که زن به ارگاسم برسد و درک او از محتواهای معنوی می تواند با حسهای فیزیکی مرتبط باشد. این بدان معناست که با بیان نمادین، او با سَرش نمی فهمد بله با تمام بدنش ادراک می کند. برای زن، پروسه های معنوی-احساسی و فیزیکی، به گونه ای به هم پیوسته اند که برای یک مرد معمولی، کاملا بیگانه است!

این ترجمه را از روی متن انگلیسی زیر از روانشناس تحلیلی بزرگ اریک نویمان تاج سر کارل گوستاو یونگ انجام داده ام:

The connection between spiritual emotion and bodily orgasm is still expressed in modern woman; her spiritual excitement can be so intense, for example with music, that she can reach orgasm, and her “understanding” of spiritual contents can be connected with physical sensations. This means that symbolically speaking she does not understand with her head but with her entire body. for her, spiritual-emotional and physical processes are bound together in a manner quite foreign to the average man.

Erich Neumann

رابطه میان ارضای جسمی زن و احساسات معنوی و روحی

 

najme.eshghi.coach's profile picture