برای بستن ESC را بزنید

پی سی سی مارکرها بر اساس شایستگی های هشت گانه کوچینگ

نجمه عشقی 0 204

مارکرها یا نشانگرهای ارزیابی، شاخصهایی هستند که ارزیاب جلسه کوچینگ، آموزش دیده تا آنها را گوش کند و مشخص کند کدام شایستگی های اصلی ICF در یک مکالمه کوچینگی ضبط…

ادامه مطلب