اصطلاح آرودا پادا به صورت متداول، پادا نیز خوانده می شود. آرودها در سنسکریت معانی زیادی دارد اما مفهومی که ما با آن در این بخش مواجهیم مفهوم قاب است و به تصویر یک نشان برجی، که در نشان یا راشی دیگر می افتد گفته می شود. یعنی انعکاس پرتوهایی که از یک نشان ساطع می شود و در واقع توسط سرور آن برج بازتاب پیدا می کند. با در نظر داشتن مفهوم انعکاس در ذهن، کاراکا یا نشانگر آرودا پادا، ماه در نظر گرفته می شود. همانگونه که ماه نور خورشید را برای ما منعکس می کند. از یک نشان تا سرور آن بشمارید. عدد به دست آمده را بردارید و از سرور آن برج، بشمارید تا به تصویرش یا آرودا پادای آن برسید. برای مثال اگر لاگنش یا سرور طالع در خانه ی پنجم چارت باشد، یعنی ما پنج خانه از طالع تا خانه ی پنجم شمرده ای تا به سرور طالع برسیم. آنگاه این عدد پنج را برمی داریم و پنج خانه از سرور طالع می شماریم تا به آرودای خانه ی یک چارت یا لاگنا، در خانه ی نهم می افتد. به خاطر داشته باشید، آرودای یک خانه نمی تواند خود آن خانه یا خانه ی مقابل آن باشد. اگر چنین اتفاقی افتاد، خانه ی دهم از آن را انتخاب کنید. برای مثال اگر لرد طالع یا لاگنش در خانه ی چهارم باشد، آرودای آن باید در خانه ی هفتم چارت بیفتد( چهار از چهار) اما از آنجایی که این پذیرفته شده نیست، خانه ی دهم از خانه ی هفتم آرودا پادا می شود: یعنی خانه ی چهارم چارت. به این خانه پادا لاگنا یا آرودا لاگنا نیز گفته می شود. با این روش، می توانیم آرودای تمام خانه ها را حساب کنیم. به این ترتیب:
به آرودای هر خانه این اسامی اطلاق می شود:

خانه دوم: دهانا پادا Dhana Pada
خانه سوم: بهراتری پادا Bhratripada
خانه چهارم: ماتری پادا Matri Pada
خانه پنجم: مانترا پادا Mantrapada
خانه ششم: ساترو پادا Satrupada
خانه هفتم: دارا پادا Darapada
خانه هشتم: روگا پادا Roga pad
خانه نهم: بهاگیا پادا Bhagyapada
خانه دهم: راجیا پادا Rajyapada
خانه یازدهم: لابها پادا Labhapada
خانه دوازدهم: اوپاپادا Upapada
 

دنیای ما تحت تاثیر مایا یا توهم است. فردی ممکن است یک دوچرخه داشته باشد و با آن خوشحال باشد اما فردی دیگر سه ماشین مدل بالا دارد و با آنها خوشحال نیست و دوست دارد ماشین چهارمی داشته باشد. شما از بیرون به این اشخاص نگاه می کنید و اگر از شما بپرسند کدام یک از این اشخاص خوشحال هستند، به احتمال زیاد می گویید کسی که تعداد زیادی ماشین دارد. جهان بیرونی برداشتهای خاص خودش را از مسائل دارد. جهان مادی تحت تاثیر مایا یا وهم است. همین موضوع در بیشتر جنبه های زندگی صدق می کند. یک مثال ساده:
فرض کنید من بگویم تحصیلات دانشگاهی ندارم. شما راجع به من چه فکر می کنید؟ حالا تصور کنید من تا مقطع دکترا در دانشگاه سراسری تحصیل کرده ام. حالا چه فکری می کنید؟ آیا لزوما فردی که تا مقطع دکترا تحصیل کرده هوش بیشتری دارد و از پس کارش بهتر بر می آید؟ آیا لزوما این فرد درآمد بیشتری خواهد داشت نسبت به فرد اول؟ استرولوژری را تصور کنید که در کلاسهای ستاره بینهای معروفی شرکت کرده است و استرولوژری را تصور کنید که تنها با خواندن کتاب و کسب تجربه مشاوره می دهد. آیا صرف اینکه فرد معلمان خوبی داشته و به منابع خوبی دسترسی داشته، به این معناست که او مشاوره ی بهتری می دهد؟ در مورد بالا هم همینطور است. آیا کسی که ثروتمند است لزوما خوشحالتر از کسی است که به اندازه ی نیازش پول دارد؟

ما وقتی به مسائل جهان بیرونی نگاه می کنیم، سریع نتیجه گیری می کنیم، ایده هایی می سازیم و ادراکاتی داریم که می توانند کاملا غلط باشند. چرا که ما درگیر توهمی از جهان مادی هستیم. تله هایی که در بیرون وجود دارند، مهمتر از حقیقت درونی هستند. اینکه دیگران چگونه یک فرد را ادراک می کنند، تحت تاثیر توهم از دنیای مادی است. این ادراکات می توانند وهم و خیالاتی باشند و حقیقت کاملا متفاوت باشد. سوالی که پیش روی استرولوژر یا ستاره بین است، این است:
چگونه میان توهمات دنیای مادی و واقعیت، تفاوت قائل شوم؟ چگونه اینها را از هم تشخیص بدهم؟ جواب این سوال در محاسبه ی آرودا پادا نهفته است.

بسیار مهم است که بدانیم خانه های چارت ما از لاگنا، تمام کارمای ما را نشان می دهند که در مسیر زندگی به سوی ما می آیند. برای مثال، خانه ی یازدهم چارت نشان می دهد که ثروت از کجا می آید و خانه ی دوم چارت نشان می دهد که غذای ما از کجا می آید. خانه ی ششم چارت نشان می دهد که دشمنان ما از کجا می آیند. اینکه ما چه عکس العملی به این مسائل نشان می دهیم، به آرودا لاگنا بستگی دارد. این یک کره ی سه بعدی از درک ما نسبت به لاگنا و آرودا لاگنا می سازد. برای مثال دستاوردهای مالی فرد از خانه ی یازدهم از لاگنا دیده می شود. اگر سیارات نحس یا گجسته آنجا باشند، ثروت از طرق نادرست به فرد می رسد. اگر شانی یا زحل آنجا نشسته باشد، از دست دادن و غم را نشان می دهد. یازدهم از آرودا لاگنا که محاسبه ی آن را در بالا نشان دادیم، نشان می دهد که ما این ثروت و پول را چگونه از افراد می گیریم؟ اگر سیارات نحس در یازدهم از آرودا لاگنا باشند، فرد رویکردی خشونت آمیز برای گرفتن پول از دیگران دارد. زحل در یازدهم از آرودا لاگنا ممکن است هرگز به فرد ثروت ندهد چرا که چنین فردی به دنبال گرفتن پول از افراد است بدون اینکه احساسات افراد برایش مهم باشد.

منبع:

Sanjay Rath

Visti Larsen

Narasimha Rao

نجمه عشقی Najme Eshghi
نویسنده، مترجم، کوچ حرفه ای، مدرس ریکی

نجمه عشقی Najme Eshghi
پیج اینستاگرام:
@najme.eshghi.coach
reiki.mojdeyevasl@